hQgDoOjZsTiTmKrHdUpYwZzKbUjCdCzEcUjLfNaMfJeMfAcDiGgBfXoBuDzIuVuPvGcAeVgVuCzDySyZtOlLwYiOaBzWrHjWkJaIbCaNwCxIxArZiGoYpIsLiKySpErZoElSrNtLlMoZvPmLgKvGpGrSxYzTzPbNyGqEyGbVuCcIkBjZcJwWkBnLoNxAxKmYkPsGtW
  1. Home
  2. Văn bản pháp luật

Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Luật Kế toán năm 2003 số 03/2003/QH11 của Quốc hội

LUẬT KẾ TOÁN Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông…

Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13. Luật Bông Hồng Vàng giới thiệu toàn văn bản bản pháp lý này: QUỐC…