1. Home
  2. Án lệ

Chuyên mục: Văn bản pháp luật

ÁN LỆ SỐ 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “cướp tài sản”

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09 tháng 9 năm 2019 của…

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 126 LUẬT NHÀ Ở SỐ 34/2009/QH12

 Ngày 18 tháng 06 năm 2009 Quốc hội ban hành Luật nhà ở số 34/2009/QH12 sửa đổi bổ sung điều 126:  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT…

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 số 32/2013/QH13

QUỐC HỘI ———- Luật số: 32/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT…

Luật Kế toán năm 2003 số 03/2003/QH11 của Quốc hội

LUẬT KẾ TOÁN Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông…

Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13. Luật Bông Hồng Vàng giới thiệu toàn văn bản bản pháp lý này: QUỐC…